Wong Fei-Hung: Battle in Canada

Wong Fei-Hung: Battle in Canada (2019)

Wong Fei-Hung: Battle in Canada (2019)Wong Fei-Hung: Battle in Canada (2019) is directed by Chou Xinyu and stars Yang Qianlong, Zhou Zixi, Liang Ao, Shi Hongbo, Rui Danni, Wang Xingyi, Zheng Wensen, Zeng Haotian, Sun Yinyin and Ma Yaoyao.

Visit the Martial Arts & Action Entertainment Directory or BreakIntoAction.com